Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

VIII. rész - Függelék

170. Versenybírók etikai szabályzata

170.1. Versenybíró

170.1.1. 

HKK versenybíró csak az lehet, aki e tisztségre feljogosító sikeres vizsgát tett.

170.1.1.2. 

Amennyiben vizsgázott bíró nincs jelen, vagy a verseny levezetését a bíró bármely oknál fogva folytatni nem tudja, úgy a versenyre nevezett valamennyi játékos beleegyezésével egy vagy több vizsgával nem rendelkező, a versenyzők által személyében elfogadott játékos is bíráskodhat a versenyen (eseti versenybíró).

170.1.1.3. 

Amennyiben a versenybíró maga is résztvevője a versenynek, úgy különösen indokolt, hogy a versenyt egynél több versenybíró vezesse.

170.2. A versenybíró kötelezettsége a játékkal szemben

170.2.1. 

A versenybíró gondoskodjon arról, hogy az általa felügyelt verseny mérkőzései zökkenőmentesen, a  fairplay szellemében folyjanak.

170.2.2. 

Gondoskodjon róla, hogy a versenyen jelen lévők (nézők, kísérők, épp nem játszó nevezettek) ne zavarják a játékosokat.

170.2.3. 

A versenybíró legyen felkészült. Ismerje a játékkal kapcsolatos mindenkori változásokat, esetleges szabálymódosításokat, és teremtse meg annak feltételeit, hogy a verseny során felmerülő bármely kérdést - szükség esetén a megfelelő információforrás segítségül hívásával is - meg tudja válaszolni.

170.2.4. 

A versenybíró legyen bátor és határozott. Kiegyensúlyozottan és erélyesen lépjen fel. Döntései során ne hagyja magát befolyásolni sem a játékosok, sem a jelen lévő egyéb személyek által. Döntései legyenek véglegesek és következetesek a verseny során.

170.2.5. 

A versenybíró legyen mindig becsületes és pártatlan, tekintet nélkül a versenyen részt vevő játékosokra, azok pillanatnyi helyezésére, vagy a személyes kapcsolataira.

170.2.6. 

A versenybíró mutasson személyes jó példát játékostársainak mind a versenyeken, mind versenyen kívül.

170.2.7. 

Az a versenybíró, aki a rá ruházott hatalmával visszaél, e tisztségétől megfosztható.

170.3. A versenybíró kötelezettsége a verseny szervezőjével szemben

170.3.1. 

A versenybíró mindenkor működjön együtt a verseny szervezőjével a zavartalan lebonyolítás érdekében. Amennyiben a versenybíró maga szervezte a versenyt, úgy az etikai szabályok nem csak a bíráskodására, hanem a sorsolásra, a nevezési díjak kezelésére, a díjazás kiosztására, és minden egyéb szervezői feladatra egyaránt érvényesek.

170.4. A versenybíró kötelezettsége a játékosokkal szemben

170.4.1. 

A versenybíró mindig mutasson tiszteletet valamennyi játékossal szemben. Vitás kérdések esetén minden részes felet egyaránt hallgasson meg.

170.4.2. 

A versenybíró legyen türelmes és segítőkész. A vitás kérdéseket köteles legjobb tudása és lelkiismerete szerint eldönteni.

170.4.3. 

A versenybírót a döntései meghozatalakor ne csak a vitás szituáció megoldásának, de a tanítás és a tudás átadásának a szándéka is vezesse.

170.4.4. 

A versenybíró kötelezettsége, hogy szándékos szabályszegés esetén a mérkőzést megszakítsa, és a szabályt sértő játékost rendre utasítsa, függetlenül attól, hogy a szabályszegés tényét a versenybíró saját maga észlelte, vagy arra más hívta fel a figyelmét.

170.4.5. 

A versenybíró mindemellett tartózkodjon a mérkőzések indokolatlan megzavarásától és a játékba való indokolatlan beavatkozástól.

170.5. A versenybíró kötelezettsége a többi versenybíróval szemben

170.5.1. 

A versenybíró tartózkodjék más versenybírók, vagy azok döntéseinek nyílt bírálásától.

170.5.2. 

Az ellentmondásos eseteket szükség szerint a versenybírók egymás közt beszéljék meg és megfelelően dokumentálják, illetve az ilyen eseteket, szituációkat a megfelelő formában jelezzék a játékkészítőknek.

170.6. A versenybírók jogosultságai versenyen

170.6.1. 

A versenybíró jogosult megismerni a nevezett versenyzők pakliját, kiegészítő pakliját, paklilistáját, mind a verseny előtt, mind aközben, mind utána.

170.6.2. 

Mérkőzés közben, amennyiben szükséges, jogosult megtekinteni a játékosok kezében, gyűjtőjében (Semmiben) lévő lapjait is.

170.6.3. 

Amennyiben a versenybíró maga is résztvevője a versenynek, úgy a paklikat, illetve paklilistákat csak óvás esetén, illetve a verseny végeztével ismerheti meg.

170.6.4. 

A pakliépítéssel, paklilistával kapcsolatos szabálytalanságra a versenybíró felhívja a játékos figyelmét, és a szabálytalanságról tájékoztatja a versenyszervezőt.

170.6.5. 

A játékosok által bejelentett óvás jogosságáról, vagy alaptalanságáról a versenybíró dönt.

170.6.6. 

A versenybíró saját döntése, felkérés vagy a játékosok részéről érkezett ismételt jelzés esetén (pl. időhúzás miatt) jogosult folyamatosan figyelemmel kísérni egyes mérkőzéseket, és indokolt esetben jogosult a mérkőzés félbeszakítása nélkül beleszólni a játékba.

170.6.7. 

Szabálytalanság esetén, amennyiben erre szükség és lehetőség van, jogosult a játszma egyes fázisainak, köreinek vagy – különösen indokolt esetben - akár a teljes játszmának az újrajátszatására.

170.6.8. 

A versenybíró jogosult félbeszakítani vagy lezárni a játszmát. A játszma eredményének bármely fél általi vitatása esetén jogosult az eredmény megállapítására is.

170.6.9. 

A versenybíró jogosult a szándékosan szabályt szegő játékost figyelmeztetni, profi játékosokkal szemben jogosult büntetőszabályt alkalmazni.

170.6.10. 

A versenybíró indokolt esetben jogosult a verseny szervezőjénél a játékos versenyeredményének törlését, részleges korrigálását, illetve rendkívül indokolt esetben a játékos versenyből történő kizárását kezdeményezni.

170.7. Óvás szabályai

170.7.1. 

A versenyen az egyes mérkőzések eredményeit vagy a verseny végeredményét érdemben befolyásoló szabálytalanság észlelése esetén az érintett játékos óvást jelenthet be a versenybírónál.

170.7.2. 

A játékos által bejelentett óvást a versenybíró az óvás jellegétől függően mérkőzés közben, a forduló befejezését követően, illetve a verseny végeztével bírálja el.

170.7.3. 

Az óvás kapcsán a versenybíró a rá vonatkozó szabályok szerint jár el. Az óvás eseteiről, és az egyes vitás esetekben teendő bírói intézkedésekről külön versenybírói kézikönyv készülhet.

171. Kivételek és rendhagyóan működő lapok

Majd legközelebb: Speciális azonnali reakció varázslat, amely megtiltja annak a lapnak a kijátszását, amire reagáltak vele. Ha bármilyen okból nem lehet kijátszani egy lapot, akkor annak kijátszási kísérletét vissza kell vonni. Mivel a Majd legközelebb megtiltja a lap kijátszását, ezért annak kijátszási kísérletét vissza kell vonni. A visszavont lapkijátszás nem számít cselekvésnek.

A gyík lesújt: Pontos szövege: "Közvetlenül azután játszhatod ki, hogy egy játékos egy forrással VP-t kapna vagy lapot húzna (akár késleltetve is). A VP-ket ill. lapokat te kapod, amikor ő kapná. A forrás esetleges többi része normálisan létrejön."

172. Másoló lapok

172.8.1. 

Amennyiben a másolt permanens rendelkezik időleges- vagy késleltetett hatású képességgel illetve - ha a másoló lap a hátrányokat is másolja - időleges költség hátránnyal, úgy a másoláskor a másolat az ezekhez kapcsolódó jelzőket is megkapja.

172.0. Másoló lap.

A másoló lapok egy játékban lévő (esetleg gyűjtőben, Semmiben, kézben, pakliban vagy kiegészítő pakliban lévő, kivételes esetben pusztán a neve alapján meghatározott) lapról vagy jelzőről készítenek (hoznak létre) másolatot.

172.1. Másolat.

A másoló lap által létrehozott lap vagy jelző a másolat.

172.2. Másolás.

A másolat létrehozásának folyamata a másolás.
[Kiegészítés]

172.3. 

A másolás nem hat a másolt lapra.

172.4. 

Ha a másoló lap önmagát változtatja meg a másolás során, azaz önmaga válik másolattá, akkor alakváltó lapról beszélünk. (173.)

172.5. 

A másolat végleg vagy időlegesen, részben vagy egészében megkapja a lemásolt lap vagy jelző tulajdonságait, képességeit és hátrányait. Hogy pontosan mely tulajdonságokat, képességeket, illetve hátrányokat, és pontosan milyen időtartamra kap meg a másolat, erről a másoló lap szövege mindig egyértelműen rendelkezik.

172.6. 

Ha a másolat egy önálló jelző, a másolt lap vagy jelző minden tulajdonságát megkapja, beleértve annak színét, típusát, altípusát és a rajta található összes esetleges ikont, így a belőle kinyerhető szörnykomponensek ikonját is. Az önálló jelző másolat idézési költsége ilyenkor is mindig nulla. Ha a másoló lap az önálló jelző másolatnak nem ad nevet, akkor a másolat neve is a másolt lap nevével megegyező lesz.

172.7. 

A másoló lapok mindig olyan állapotában másolják a másolt lapot, amilyen állapotban a másolt lap a másolás pillanatában volt.
[Kiegészítés]

172.8. 

A másoló lapok a másolt lapon lévő esetleges rátett lapokat és jelzőket, illetve a blokkolás képességet nem másolják. Nem másolják továbbá azokat a képességeket sem, amelyeket a másolt lap állandóan működő, külső forrástól folyamatosan kap.
[Kiegészítés]

173. Alakváltó lapok

173.0. 

Azokat a másoló lapokat, amelyek kijátszásukkor vagy képességük használatával részben vagy egészében felvehetik egy másik lap tulajdonságait vagy képességeit, alakváltó lapoknak nevezzük.

173.1. 

Arról, hogy az alakváltó lap pontosan milyen lapok mely tulajdonságait és képességeit (hátrányait) milyen módon, mikor és mely időtartamra tudja lemásolni, arról az alakváltó lap szövege mindig pontosan rendelkezik.

173.2. 

Ha az alakváltó lap teljes egészében lemásolja a másolt permanenst, akkor a nevét, színét, ikonjait (illusztrátorát és illusztrációját, színesítő szövegét, és kiadási dátumát) is lemásolja. Egyetlen kivétel az idézési költség, amit csakis akkor másol le a másolat, ha ezt a szövege külön említi, illetve a lap működéséből ez egyértelműen következik.

173.3. 

Az alakváltó lap a lapkijátszás 3. lépésének végrehajtása, azaz a másolni kívánt lap kiválasztás után alakul át a másolattá.

173.4. 

Ha az alakváltó lap a másolat idézési költségét nem másolja, akkor a lapkijátszás 5. lépésének végrehajtása, azaz az idézési költségének kiszámolása és kifizetése után, de még az esetleges reakciók használata előtt alakul át a másolattá.

173.5. 

A másolat kijátszási feltételeit is teljesíteni kell. Ha ezt a játékos nem tudja, vagy nem akarja teljesíteni, akkor az alakváltás nem jöhet létre, azaz az alakváltó lapnak vagy másik lapot kell másolnia, vagy a kijátszásának megkísérlését vissza kell vonni.

173.6. 

Ha a másolat kijátszási feltételeit a játékos teljesítette, a lapkijátszás további lépéseit úgy kell végrehajtani, mintha a játákos a másolatot játszotta volna ki. (A másolat idézési költségének kiszámítására, és kifizetésére vonatkozó lépéseket azonban csak akkor kell végrehajtani, ha az alakváltó lap a másolat idézési költségét is másolja.)

173.7. 

Ha az alakváltó lap nem a kijátszásakor, hanem (kijátszáskori) képességének használatával alakul át a másolattá, a másolat kijátszási feltételeit akkor is teljesíteni kell.

173.8. 

Ha az alakváltó lap szövege nem tartalmazza a "tekintsd úgy, mintha a másolt lapot játszottad volna ki" (vagy más hasonló) megfogalmazást, az alakváltásra vonatkozó fenti szabályokat akkor is megfelelően alkalmazni kell.

173.9. 

Az alakváltó lapok csak akkor játszható ki reakcióként, semlegesítésként, védekezésként (vagy egyéb, az általánostól eltérő módon), ha ezt az alakváltó lap szövegezése, ikonjai vagy saját képességei lehetővé teszik. E tekintetben közömbös, hogy az általa másolt lap rendelkezik-e ezzel a lehetőségggel vagy sem.

174. Lopó lapok

174.0. Lopó lap, lopott lap.

Azokat a lapokat, amelyek hatására egy vagy több permanens gazdát cserél, röviden lopó lapoknak nevezzük. Az így gazdát cserélt lapot nevezzük lopott lapnak.
[Kiegészítés]

174.1. 

Ha a lapot egy rátett lap lopja el, akkor ennek hatásától az életjelző nem véd. Ilyen esetekben az életjelző automatikusan működésbe lép, azaz lekerül a lényről, és a lény ezután gazdát cserél.

174.2. 

Ha a lapot egy rátett lap lopja el, és a lopó lap kikerül a játékból, akkor az ellopott lap mindenképp visszakerül az előző gazdájához. Ha a lopást követően került rá életjelző, a visszakerüléstől nem véd, hanem automatikusan működésbe lép, azaz lekerül a lényről, és a lény ezután mindenképp gazdát cserél.

174.3. 

Ha a lopó lap leírásában nem szerepel, hogy az ellopott lap mikor vagy milyen okok miatt kerül vissza az előző gazdájához, akkor az ellopott lap mindaddig az új gazdájánál marad, amíg ki nem kerül a játékból.

174.4. 

Ha a lopó lap leírásában szerepel, hogy az ellopott lap mikor vagy milyen okok miatt kerül vissza az előző gazdájához, akkor ennek bekövetkezésekor az ellopott lap mindenképp visszakerül hozzá.

174.5. 

Ha a lopott lap egy játszma során többször is gazdát cserél, akkor az épp érvényben lévő lopó hatás megszűnésekor mindig az előző gazdájához kerül vissza.

174.6. 

Rátett lappal ellopott lapot egyszeri hatással nem lehet ellopni.

174.7. 

Ha az ellopott lapon rátett lap van, akkor a rátett lap gazdája nem változik.

175. Kijátszáskor gazdát cserélő (átálló) lapok

175.0. 

Azok az asztalon maradó lapok, amelyek a sikeres kijátszásuk után saját szövegük szerint nem a kijátszójuk oldalán, hanem egy másik játékosnál kerülnek játékba, a kapcsolódó hatások szempontjából a kijátszójuk által játékba hozott lapoknak számítanak.

177. Módosított szövegű lapok

177.0. 

Az ebben a fejezetben található módosítások kizárólag az adott lap működését befolyásolhatják. A módosítások általánosításra nem használhatók. A módosított szövegű lapok listáját és a módosításokat itt tekinthetitek meg.

178. HKK kronológia. A szabály- és versenyszabály módosítások időrendje

178.1. 

Az „1 áldozás lények és varázslatok esetében 3-nak, egyébként 1-nek számít” – szabályt a Kódex mellőzi.

178.2. 

A „kővé változtatott lények nem áldozhatók áldozós idézési költségnek” – szabályt a Kódex mellőzi.