Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

I. rész - Az alapok

Bevezető

A HKK Kódex a Hatalom Kártyái Kártyajáték (HKK) hivatalos szabálykönyve. Egybeszerkesztve tartalmazza a HKK valamennyi alap- és részletszabályát, valamint az egyes szabálypontok értelmezésekor gyakran felmerülő kérdésekre adott válaszokat.

A Kódex megjelenése előtt kiadott szabálykönyvek és szabályértelmezések tartalma csak akkor használható, ha nem tartalmaz ellentmondást az e Kódex-ben lefektetett szabályokkal.

A Kódex nyolc részből áll. A részek római számokkal sorszámozottak. Az egyes részek címekre osztottak. A címek arab számokkal sorszámozottak, és mind a cím megnevezése, mind a sorszám vastagított.

A normál betűtípussal sorszámozott bekezdések a szabálypontok. Ahol a szabálypont is vastagított betűtípussal szedett, azt fejezetnek nevezzük.

A szabálypontok prioritása

Az egyazon címen, illetve fejezeten belül szereplő szabálypontok sorrendje egyben prioritási sorrendet is jelent. Amennyiben a szabályhoz definíció is tartozik, ennek sorszáma nullára végződik. A szabálypontok prioritási sorrendje: főszabály vagy definíció, kiegészítő szabály vagy kiegészítő szabályok, végül a kivételek. A kiegészítő szabályok vagy kivételek értelmezéséhez mindenkor figyelembe kell venni a főszabályt vagy definíciót is.

Az egyes szabálypontokhoz tartozó magyarázatok dőlt betűtípussal szedettek, és nincs külön sorszámozásuk.

A HKK Kódex megjelenésének időpontjában a versenyjátékból már kivezetett, a játék korai szakaszában használt játékelemekre vonatkozó szabályok is sorszámozottak, de dőlt betűtípussal szedettek.

1. A HKK alapelvei

[Kiegészítés]

1.1. A stratégiai jelleg alapelve

1.1.1. 

A HKK gyűjthető stratégiai kártyajáték.
[Kiegészítés]

1.2. Az egyensúly alapelve

1.2.1. 

A játék egyetlen lapja vagy szabálya sem biztosíthat önmagában aránytalan előnyt a játékosnak.
[Kiegészítés]

1.2.2. 

A játékegyensúlyt megbontó lapokat, illetve lapkombinációkat szabályozni, módosítani vagy tiltani szükséges.

1.3. Az egyértelműség alapelve

1.3.1. 

A játék szabályainak és valamennyi lapnak egyértelműnek, félreérthetetlennek és félremagyarázhatatlannak kell lennie.
[Kiegészítés]

1.3.2. 

Azokat a szabályokat és lapokat, amelyek bizonytalanságot okoznak, egyértelműsíteni szükséges.

1.4. A döntési prioritás alapelve

1.4.1. 

A játék alapszabályai nem mondhatnak ellent az alapelveknek, a játékszabályoknak pedig mindenkor harmonizálniuk kell az alapszabályokkal, és az alapelvekkel.

1.4.2. 

Egyes lapok, illetve egyes laptípushoz vagy lap-altípushoz, esetleg lapok egy-egy csoportjához tartozó különös szabályok figyelmen kívül hagyhatják, megváltoztathatják vagy felülírhatják a játék alapszabályait és egyes részletszabályait, de továbbra sem mondhatnak ellent az alapelveknek.

1.4.3. 

Az ugyanarra a kérdéskörre vonatkozó egyes részletszabályok, szabálymagyarázatok közül mindig a legutolsóként megjelentnek van a legmagasabb prioritása.

1.4.4. 

Versenyeken a versenybíró döntése nem bírálható, de a bírói döntésnek mindig következetesnek kell lennie, és mindig igazodnia kell a játék alapelveihez. A versenybíró köteles lelkiismerete és legjobb tudása szerint, részrehajlás nélkül, elfogulatlanul meghozni a döntéseit.
[Kiegészítés]

1.4.5. 

Az alapelvekkel ellenkező lapokat és szabályokat felül kell vizsgálni, azokat tiltani vagy módosítani szükséges.

1.5. A kölcsönös tisztelet alapelve

1.5.1. 

A HKK játékosok mindenkor tiszteletben tartják egymást, a játék szabályait és a versenybírók döntését, valamint egyéni lehetőségeikhez mérten segítik és támogatják a kezdő játékosokat.
[Kiegészítés]

1.5.2. 

A játék alapelveit és alapszabályait minden játékosnak tiszteletben kell tartania.

1.5.3. 

A játékszabályokat mindenkinek be kell tartania, és azok szándékos megsértése miatt bármely játékos szót emelhet.

1.5.4. 

A tétre játszott mérkőzéseket csak a versenybíró szakíthatja félbe, de az általa észlelt szándékos szabályszegésre bármely játékos felhívhatja a versenybíró figyelmét.

1.5.5. 

A kártyalapok cseréje és adás-vétele során mindenki köteles tisztességes megállapodásra törekedni.

2. Alapszabályok

2.1. 

Az alapszabályokat a játék során mindvégig be kell tartani, azoktól eltérni csak akkor lehet, ha erre egy részletszabály, vagy egy lap szövege utasít, illetve versenyen a versenyszervező az alapszabályoktól való eltérést a versenykiírásban előre rögzíti.

2.2. A lapok

2.2.1. 

A Hatalom Kártyái Kártyajáték a kiadó által forgalomba hozott bármely lappal játszható, függetlenül attól, hogy az adott lap mikor, és mely kiadásban jelent meg.

2.2.1.1. 

A Kiadó által rendezett illetve támogatott versenyeken kizárólag magyar nyelvű lapok használhatók.

2.2.2. 

A lapok utánzása, és eredetiként való felhasználása, illetve a lapok hátoldalának szándékos megjelölése tilos.

2.2.2.1. 

Amennyiben versenyen a játékos a paklijában a többitől eltérő megjelenésű (pl. foil) vagy sérült, ill. egyéb ok miatt a hátlapjáról felismerhető lapot használ, akkor a lapjainak felismerhetetlenségéről gondoskodnia kell.
[Kiegészítés]

2.2.3. 

Tilos a lapok szövegének, egyéb tartalmának szándékos megmásítása.

2.2.4. 

A lapok értéket képviselnek, tulajdonosuk és gazdájuk különböző lehet, de mindenkinek kötelessége más játékosok lapjait sajátként kímélni.

2.2.5. 

Ha egy lap a játék során gazdát cserél, a játszma végén azt vissza kell adni a tulajdonosának.
[Kiegészítés]

2.2.6. 

Más játékos lapjait tilos a kézben vagy a gyűjtőben (Semmiben) lévő saját lapok közé, vagy a saját pakliba keverni.

2.2.7. 

A kézben tartott lapokat más játékosok sem nyíltan, sem rejtve nem kémlelhetik, de a kézben lévő lapjait saját elhatározásából bármely játékos megmutathatja.

2.2.8. 

A kézben lévő lapok számát kérdésre minden játékos köteles közölni. E kérdésben félrevezető választ adni tilos.

2.2.9. 

A lapok közül történő véletlenszerű kiválasztás esetén a véletlenszerűséget garantálni kell.
[Kiegészítés]

2.3. Pakli

2.3.1. 

Minden játékos a saját lapjaiból összeállított paklival játszik.

2.3.2. 

A paklit a játék kezdetekor, illetve minden alkalommal, ha abból valaki lapot keresett elő, vagy más okból azt átvizsgálta, meg kell keverni.
[Kiegészítés]

2.3.3. 

Keveréskor a pakliban lévő lapok véletlenszerű sorrendjét kell létrehozni, e sorrend szándékos manipulálása tilos.

2.3.4. 

A véletlenszerű sorrend garantálása érdekében a játékos pakliját ellenfele is elemelheti vagy megkeverheti.

2.3.5. 

A pakli átvizsgálása és a keverés is csak a szükséges ideig tarthat.

2.3.6. 

A paklinak legalább 30 lapból kell állnia.

2.3.7. 

Azonos nevű lapokból maximum 3 darab használható. (6.5.1.)

2.3.8. 

Kérdésre a játékos köteles közölni, hogy a játék kezdetekor a paklija hány lapból állt.

2.4. Játékszabályok

2.4.1. 

A játékot az e Kódexben lefektetett szabályok szerint kell játszani, ezektől eltérni versenyen tilos.
[Kiegészítés]

2.5. Játékosok

2.5.1. 

A játékot két vagy több játékos játszhatja. Az e Kódex-ben lefektetett szabályok két játékos egymás elleni mérkőzésére vonatkoznak.
[Kiegészítés]

2.6. Játékmenet

2.6.1. 

A játékosok a saját lapjaik kijátszásával, illetve ezek használatával érhetik el a győzelmet.

2.6.2. 

A játékos más játékos lapját csak akkor érintheti, ha az az irányítása alá került, egy lap szövege kifejezetten erre utasítja, vagy egyébként a lap tulajdonosa ehhez hozzájárul.
[Kiegészítés]

2.6.3. 

A játékosok felváltva cselekedhetnek.

2.6.4. 

A cselekvés jogától a játékos nem fosztható meg, de arról saját döntése szerint lemondhat.

2.6.5. 

Az egyes cselekvések megfontolása csak a szükséges ideig tarthat, de döntéseik meghozatalában a játékosok egymást nem befolyásolhatják, egymást nem sürgethetik.
[Kiegészítés]

2.6.6. 

Egy cselekvés akkor tekintendő megtörténtnek, ha azt a játékos bejelentette, és annak esetleges költségeit levonta (kifizette).
[Kiegészítés]

2.6.7. 

A megtörtént cselekvések nem vonhatók vissza.
[Kiegészítés]

2.6.8. 

Az egyes cselekvéseknek mindkét játékos számára egyértelműnek kell lenniük.

2.6.8.1. 

A megtörtént cselekvés akkor tekinthető sikeresnek, ha azt nem akadályozták meg.

2.6.9. 

A mérkőzés eseményei bárki által dokumentálhatók, de ez nem veszélyeztetheti a játékmenet folyamatosságát.

2.6.10. 

Versenyen saját játszmájuk eseményeit a játékosok csak az adott játszma befejezése után dokumentálhatják.

2.6.11. 

Az e címen belül lefektetett szabályokat a kapcsolódó hatások végrehajtására is megfelelően alkalmazni kell.

2.7. Blöff

2.7.1. 

A lapok szövegének tekintetében az ellenfelet félrevezetni tilos.

2.7.2. 

A felfedett lapok szövegét az ellenfél bármikor megismerheti, de a lapok szövegének megismerése csak a szükséges ideig tarthat.

2.7.3. 

Más játékos kezében vagy pakliban lévő lapok megismerése esetén a lapokról feljegyzés vagy egyéb emlékeztető nem készíthető.
[Kiegészítés]

2.7.4. 

A kézben vagy pakliban lévő lapjairól a játékos adhat félrevezető információt is.

2.8. A játszma kimenetele

2.8.1. 

A játszma akkor ér véget, ha az egyik játékos nyer (illetve az ellenfél veszít), vagy ha a játékosok a döntetlen eredményben megegyeznek.

2.8.2. 

A játszma saját elhatározásból bármikor feladható (ekkor az ellenfél automatikusan nyer), de a játékos nem kényszeríthető sem a játszma feladására, sem a döntetlen eredmény elismerésére.

2.8.3. 

Amennyiben a játékos feladta a játszmát, vagy a játékosok a döntetlen eredményben megegyeztek, később e döntését senki nem vonhatja vissza.