Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

92. Szöveges leírás értelmezése

92.0. 

Azokat az azonos nevű lapokat, amelyek több kiadásban, egymástól eltérő gyakorisággal, szöveges leírással vagy egyéb különbséggel is megjelentek, mindig a saját szövegezésük és egyéb jellemzőjük szerint kell értelmezni.

92.1. 

A lapok szövegében szereplő írásjeleknek, és a szöveg tagolásának is jelentősége van, ezek segítenek a lap képességeinek (hátrányainak) értelmezésében.
[Kiegészítés]

92.2. 

Ha egy szövegrész vastagított betűtípussal szedett, ennek különleges jelentősége nincs, a szöveg ilyen megjelenítése csak a kiemelést szolgálja.

92.3. 

A zárójelek közé helyezett szövegrész magyarázatként szolgál az előtte lévő képességhez vagy hátrányhoz, így ezeket együtt kell értelmezni.

92.4. 

Ha a megfogalmazásban ’:’ szerepel, akkor a ’:’ előtti szövegrész általában költséget vagy valamilyen feltételt jelöl, míg az utána következő szövegrész a költség kifizetése vagy a feltétel beállta után bekövetkező, vagy az általa előidézett hatást írja le.

92.5. 

Ha a megfogalmazásban ’;’ szerepel, akkor a ’;’ által elválasztott szövegrészek általában egyenrangú, egymással egy tekintet alá eső, de egymástól független következményeket írnak le, amelyek hasonló megfogalmazásuk miatt kerültek egyazon mondatba.

92.6. 

Az egyazon mondatba foglalt leírás nem bontható több részre, miszerint a mondat egyik része képesség, míg a másik része hátrány. Az egy mondatba foglalt szövegrészek ebből a szempontból mindig egyazon tekintet alá esnek. Amennyiben az így megfogalmazott szövegrészről nem dönthető el egyértelműen, hogy képesség, vagy hátrány, úgy a teljes mondatot képességnek, az egyes mondatrészeket pedig a képesség részeinek kell tekinteni.

92.6.1. 

Ha az egy mondatba foglalt képesség különböző részhatásai egy időben, egymást közvetlenül követve jönnek létre, akkor ezt a képességet egyetlen forrásnak kell tekinteni.

92.6.2. 

Ha az egyazon forrásnak tekintett képesség különböző részhatásai közt található legalább egy automatikusan működő képességrész, akkor az esetleges reakciók, és kapcsolódó hatások szempontjából a teljes képességet egyetlen automatikus képességnek kell tekinteni.
[Kiegészítés]

92.6.3. 

Az egy mondatba foglalt képesség különböző hatásait egymástól független forrásnak kell tekinteni, ha a képesség szöveges megfogalmazásából egyértelműen következik, hogy az ott szereplő hatások létrejötte egymástól független, és időben egymástól elkülönül.
[Kiegészítés]

92.7. 

A szöveges leírásban szereplő, végig nagybetűvel szedett „VAGY” kötőszó arra utal, hogy az általa elválasztott szövegrészek közül kizárólag csak az egyik szövegrész választható.

92.8. 

A szöveges leírásban szereplő "vagy" kötőszó azt jelenti, hogy az általa elkülönített költségek illetve hatások közül a játékos szabadon választhat, hogy melyiket költi el, illetve melyik hatás jöjjön létre. A választott hatás költségét kell kifizetnie, ill. annak feltételét kell teljesítenie.

92.9. 

A szöveges leírásban szereplő, végig nagybetűvel szedett „ÉS” kötőszó arra utal, hogy az általa összekapcsolt szövegrészeket együttesen kell értelmezni, és azok tartalmát együttesen kell alkalmazni, azok egymástól nem különíthetők el.

92.10. Reakció-drágítás

¨, Ú ikon: X_VP-vel drágább reagálni a lap kijátszására. Ez nem a lap képessége, hanem a kijátszásához, költsége kiszámításához fûzött magyarázat (tehát nem rontja el a kijátszójának ősmágiáját sem, ha ilyen lap van játékban). Ez vonatkozik a régebben kiadott lapokra is, ahol ikon helyett szöveggel volt kiírva, hogy drágább rá reagálni.

92.11. 

Ha egy lap valamilyen kulcsszó előfordulását vizsgálja egy lapon „szerepel a lapon az „XXX” szó” akkor az a lap nevét, típusát, altípusát, ikonokat, és a szövegdobozban levő szöveget (a színesítő szöveg kivételével) vizsgálja (pl. Goblin logisztikus (új)). A feltételt teljesítheti a szó toldalékolt változata, vagy összetett szóban azonos értelmű előfordulása is, de egy más jelentésű szó, ami tartalmazza ezt a szót nem. Fontos megjegyezni, hogy ha a kulcsszót a kártya nem a lapon keresi, hanem annak szövegében, vagy leírásában, akkor abba nem értendő bele a név, típus vagy altípus, csak a lap szöveges leírása.