Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

170. Versenybírók etikai szabályzata

170.1. Versenybíró

170.1.1. 

HKK versenybíró csak az lehet, aki e tisztségre feljogosító sikeres vizsgát tett.

170.1.1.2. 

Amennyiben vizsgázott bíró nincs jelen, vagy a verseny levezetését a bíró bármely oknál fogva folytatni nem tudja, úgy a versenyre nevezett valamennyi játékos beleegyezésével egy vagy több vizsgával nem rendelkező, a versenyzők által személyében elfogadott játékos is bíráskodhat a versenyen (eseti versenybíró).

170.1.1.3. 

Amennyiben a versenybíró maga is résztvevője a versenynek, úgy különösen indokolt, hogy a versenyt egynél több versenybíró vezesse.

170.2. A versenybíró kötelezettsége a játékkal szemben

170.2.1. 

A versenybíró gondoskodjon arról, hogy az általa felügyelt verseny mérkőzései zökkenőmentesen, a  fairplay szellemében folyjanak.

170.2.2. 

Gondoskodjon róla, hogy a versenyen jelen lévők (nézők, kísérők, épp nem játszó nevezettek) ne zavarják a játékosokat.

170.2.3. 

A versenybíró legyen felkészült. Ismerje a játékkal kapcsolatos mindenkori változásokat, esetleges szabálymódosításokat, és teremtse meg annak feltételeit, hogy a verseny során felmerülő bármely kérdést - szükség esetén a megfelelő információforrás segítségül hívásával is - meg tudja válaszolni.

170.2.4. 

A versenybíró legyen bátor és határozott. Kiegyensúlyozottan és erélyesen lépjen fel. Döntései során ne hagyja magát befolyásolni sem a játékosok, sem a jelen lévő egyéb személyek által. Döntései legyenek véglegesek és következetesek a verseny során.

170.2.5. 

A versenybíró legyen mindig becsületes és pártatlan, tekintet nélkül a versenyen részt vevő játékosokra, azok pillanatnyi helyezésére, vagy a személyes kapcsolataira.

170.2.6. 

A versenybíró mutasson személyes jó példát játékostársainak mind a versenyeken, mind versenyen kívül.

170.2.7. 

Az a versenybíró, aki a rá ruházott hatalmával visszaél, e tisztségétől megfosztható.

170.3. A versenybíró kötelezettsége a verseny szervezőjével szemben

170.3.1. 

A versenybíró mindenkor működjön együtt a verseny szervezőjével a zavartalan lebonyolítás érdekében. Amennyiben a versenybíró maga szervezte a versenyt, úgy az etikai szabályok nem csak a bíráskodására, hanem a sorsolásra, a nevezési díjak kezelésére, a díjazás kiosztására, és minden egyéb szervezői feladatra egyaránt érvényesek.

170.4. A versenybíró kötelezettsége a játékosokkal szemben

170.4.1. 

A versenybíró mindig mutasson tiszteletet valamennyi játékossal szemben. Vitás kérdések esetén minden részes felet egyaránt hallgasson meg.

170.4.2. 

A versenybíró legyen türelmes és segítőkész. A vitás kérdéseket köteles legjobb tudása és lelkiismerete szerint eldönteni.

170.4.3. 

A versenybírót a döntései meghozatalakor ne csak a vitás szituáció megoldásának, de a tanítás és a tudás átadásának a szándéka is vezesse.

170.4.4. 

A versenybíró kötelezettsége, hogy szándékos szabályszegés esetén a mérkőzést megszakítsa, és a szabályt sértő játékost rendre utasítsa, függetlenül attól, hogy a szabályszegés tényét a versenybíró saját maga észlelte, vagy arra más hívta fel a figyelmét.

170.4.5. 

A versenybíró mindemellett tartózkodjon a mérkőzések indokolatlan megzavarásától és a játékba való indokolatlan beavatkozástól.

170.5. A versenybíró kötelezettsége a többi versenybíróval szemben

170.5.1. 

A versenybíró tartózkodjék más versenybírók, vagy azok döntéseinek nyílt bírálásától.

170.5.2. 

Az ellentmondásos eseteket szükség szerint a versenybírók egymás közt beszéljék meg és megfelelően dokumentálják, illetve az ilyen eseteket, szituációkat a megfelelő formában jelezzék a játékkészítőknek.

170.6. A versenybírók jogosultságai versenyen

170.6.1. 

A versenybíró jogosult megismerni a nevezett versenyzők pakliját, kiegészítő pakliját, paklilistáját, mind a verseny előtt, mind aközben, mind utána.

170.6.2. 

Mérkőzés közben, amennyiben szükséges, jogosult megtekinteni a játékosok kezében, gyűjtőjében (Semmiben) lévő lapjait is.

170.6.3. 

Amennyiben a versenybíró maga is résztvevője a versenynek, úgy a paklikat, illetve paklilistákat csak óvás esetén, illetve a verseny végeztével ismerheti meg.

170.6.4. 

A pakliépítéssel, paklilistával kapcsolatos szabálytalanságra a versenybíró felhívja a játékos figyelmét, és a szabálytalanságról tájékoztatja a versenyszervezőt.

170.6.5. 

A játékosok által bejelentett óvás jogosságáról, vagy alaptalanságáról a versenybíró dönt.

170.6.6. 

A versenybíró saját döntése, felkérés vagy a játékosok részéről érkezett ismételt jelzés esetén (pl. időhúzás miatt) jogosult folyamatosan figyelemmel kísérni egyes mérkőzéseket, és indokolt esetben jogosult a mérkőzés félbeszakítása nélkül beleszólni a játékba.

170.6.7. 

Szabálytalanság esetén, amennyiben erre szükség és lehetőség van, jogosult a játszma egyes fázisainak, köreinek vagy – különösen indokolt esetben - akár a teljes játszmának az újrajátszatására.

170.6.8. 

A versenybíró jogosult félbeszakítani vagy lezárni a játszmát. A játszma eredményének bármely fél általi vitatása esetén jogosult az eredmény megállapítására is.

170.6.9. 

A versenybíró jogosult a szándékosan szabályt szegő játékost figyelmeztetni, profi játékosokkal szemben jogosult büntetőszabályt alkalmazni.

170.6.10. 

A versenybíró indokolt esetben jogosult a verseny szervezőjénél a játékos versenyeredményének törlését, részleges korrigálását, illetve rendkívül indokolt esetben a játékos versenyből történő kizárását kezdeményezni.

170.7. Óvás szabályai

170.7.1. 

A versenyen az egyes mérkőzések eredményeit vagy a verseny végeredményét érdemben befolyásoló szabálytalanság észlelése esetén az érintett játékos óvást jelenthet be a versenybírónál.

170.7.2. 

A játékos által bejelentett óvást a versenybíró az óvás jellegétől függően mérkőzés közben, a forduló befejezését követően, illetve a verseny végeztével bírálja el.

170.7.3. 

Az óvás kapcsán a versenybíró a rá vonatkozó szabályok szerint jár el. Az óvás eseteiről, és az egyes vitás esetekben teendő bírói intézkedésekről külön versenybírói kézikönyv készülhet.